Στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική προσφέρουμε καλύψεις που εξασφαλίζουν την προστασία της προσωπικής σας περιουσίας, του καταστήματος και του ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας από όλους τους πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα είμαστε δίπλα σας με λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης τεχνικών έργων αλλά και αστικής ευθύνης προσώπων, προϊόντων και παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Στα προγράμματα καλύψεων αστικής ευθύνης καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή και θάνατο, περιλαμβανομένης της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ή τις υλικές ζημιές από ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους από άδικες πράξεις, παραλείψεις του ασφαλιζομένου ή του λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων τους και που προέρχονται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ασχολίες αυτών, που αναγράφονται στην περιγραφή του ασφαλιζομένου κινδύνου.

Τα προγράμματα, οι καλύψεις τους και το κόστος αυτών διαμορφώνονται ανάλογα με τις εργασίες του ασφαλισμένου, το είδος των εμπορευόμενων προϊόντων, το είδος του επαγγέλματος του ασφαλισμένου, το επιθυμητό όριο αποζημίωσης και τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Dynamis Liability (Γενική Αστική Ευθύνη)

Dynamis Contractor΄s Liability (Αστική Ευθύνη Εργολάβου)

Dynamis Product Liability (Αστική Ευθύνη Προϊόντος)

Dynamis Professional Liability (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη)

Dynamis Cargo Liability (Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου Φορτίου)

Dynamis Environmetal Liability (Αστική Ευθύνη εκ Συνθηκών Ρύπανσης)

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή