Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει την Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου εργολάβου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις, του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του, συνεπεία των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (π.χ ανέγερση οικοδομής).

Προαιρετική Επέκταση της παραπάνω κάλυψης αποτελεί η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη που καλύπτει την ευθύνη του ασφαλιζομένου εργολάβου για σωματικές βλάβες προς το απασχολούμενο υπαλληλικό προσωπικό και η οποία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή με αφορμή αυτή.

Καθώς η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης δύναται να διαφέρει, για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή