Παρέχεται κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού όταν ευρίσκεται σε συνθήκες λειτουργίας ή αδράνειας εντός του εργοταξίου, όταν είναι αποθηκευμένος ή ευρίσκεται σε αποσυναρμολόγηση για λόγους συντηρήσεως ή επιθεωρήσεως.

Δεν καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται σε:

 • Πόλεμο, εισβολή, ενέργεια εξωτερικού εχθρού εχθροπραξίες.
 • Οχλαγωγία, απεργία, πολιτική ταραχή (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά).
 • Πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση.
 • Ηθελημένη ενέργεια ή βαριά αμέλεια του ασφαλιζομένου ή των εκπροσώπων του.
 • Απώλειες ή ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή απορρύθμιση, ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες ενδογενούς αιτιολογίας.
 • Απώλειες ή ζημίες σε αναλώσιμα ή εξαρτήματα.
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε έκρηξη λεβήτων ή άλλων δοχείων πιέσεως.
 • Απώλειες ή ζημίες σε οχήματα έχοντα άδεια γενική, οδικής κυκλοφορίας, εκτός αν αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο του εργοταξίου.
 • Απώλειες ή ζημίες σε πλοία ή πλωτά μέσα παντός είδους.
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε μερική ή ολική καταβύθιση σε παλιρροιακά ύδατα.
 • Απώλειες ή ζημίες κατά την μεταφορά, εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί με ειδικό όρο.
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται άμεσα στη διαρκή λειτουργία (φθορά από συνήθη χρήση) οξείδωση, διάβρωση αλλοίωση λόγω ελλείψεως χρήσεως ή επιδράσεως φυσιολογικών ατμοσφαιρικών συνθηκών.
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε δοκιμές των ασφαλιζομένων μηχανημάτων ή σε χρήση τους πέραν του σκοπού για τον οποίο προσδιορίζονται.
 • Απώλειες ή ζημίες σε μηχανήματα που εργάζονται υπογείως, εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί με ειδικό όρο.
 • Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε ελαττώματα που προϋπήρχαν και ήταν γνωστά στον Ασφαλιζόμενο ή τους εκπροσώπους του πριν από την έναρξη της ασφαλίσεως.
 • Απώλειες ή ζημίες για τις οποίες ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής των μηχανημάτων είναι υπεύθυνος βάσει νόμου ή συμβάσεως.
 • Αποθετικές ζημίες ή ευθύνες οποιουδήποτε είδους.
 • Απώλειες ή ζημίες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια απογραφής ή τακτικής συντηρήσεως.

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή