Το όραμα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική παραμένει προσανατολισμένο στο να λειτουργεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και σιγουριά.

Η εταιρεία μας κατευθύνει τη στρατηγική της στην αξιοποίηση των ευκαιριών και των προκλήσεων του παρόντος, με καινοτόμες και ποιοτικά ανώτερες λύσεις ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.

Μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιφέρει η οικονομική ύφεση, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική χαράσσει τη στρατηγική της με ευελιξία αλλά χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ανταγωνιστικά στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

  

 Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας εστιάζονται:

  • στην ενίσχυση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού μας.
  • στη διεύρυνση της παρουσίας μας στις αγορές όλης της επικράτειας.
  • στην περαιτέρω βελτίωση των κοστολογικών δεδομένων λειτουργίας της εταιρείας μας.
  • στην ακόμα καλύτερη επενδυτική διαχείριση των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων.
  • στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων που προσφέρουμε.
  • στη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.
  • στην ενδυνάμωση του στελεχιακού μας δυναμικού με νέους επαγγελματίες.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή