Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει την Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους, εξαιρουμένων των εργαζομένων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανόν να προξενηθούν σε αυτούς από τη λειτουργία του ασφαλιζομένου χώρου. Ανταποκρίνεται σε κάθε είδους επιχείρηση.

Καθώς η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης δύναται να διαφέρει, για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή