Η Ρήτρα αυτή παρέχει την πιο περιορισμένη κάλυψη κυρίως έναντι βασικών ζημιών που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Καλύπτονται είτε η μερική, είτε η ολική ζημία ή απώλεια που αποδίδεται σε:

 • Έκρηξη ή Πυρκαγιά.
 • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου.
 • Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού Μέσου.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου ή άλλο Αντικείμενο.
 • Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή Καταφυγής.
 • Θυσία γενικής αβαρίας.
 • Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα.
 • Επιπλέον καλύπτονται και τα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων όπως επίσης και η αποζημίωση για αναλογική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, λόγω σύγκρουσης δύο πλοίων.


Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται ζημίες ή έξοδα ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα φορτία και που οφείλονται σε:

 • Σκόπιμες ενέργειες του ασφαλιζομένου.
 • Φυσιολογική φθορά, διαρροή ή απώλεια βάρους.
 • Ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευασία του ασφαλιζομένου εμπορεύματος συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
 • Εγγενείς παράγοντες που προέρχονται από τη φύση και υφή του μεταφερόμενου Φορτίου.
 • Οποιαδήποτε καθυστέρηση έστω και εάν η καθυστέρηση αυτή προέρχεται από καλυπτόμενο κίνδυνο.
 • Πτώχευση ή οικονομική αναξιοπιστία των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών του πλοίου ή του μεταφορικού μέσου γενικά.
 • Ατομική ή πυρηνική ενέργεια.
 • Ακαταλληλότητα του μεταφορικού μέσου ή του εμπορευματοκιβωτίου εφόσον ο ασφαλιζόμενος τελούσε σε γνώση της ακαταλληλότητας αυτής κατά τη στιγμή της φόρτωσης ή της έναρξης του ταξιδιού.
 • Πόλεμο, επανάσταση, ανταρσίες, εξεγέρσεις, στάσεις ή πολιτικές ταραχές (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά).
 • Απεργίες, ανταπεργίες, αναταραχές, στάσεις ή πολιτικές ταραχές.
 • Κακόβουλες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου.
 • Ενέργειες προσώπων ή ομάδων με πολιτικά κίνητρα.
 • Πειρατεία.

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή