Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Δικαιώματα υποκειμένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία

Δήλωση ενημέρωσης & συγκατάθεσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR) κατοχυρώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ίδιο επίπεδο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης κατοχυρώνει νέα ισχυρότερα δικαιώματα των υποκειμένων.
Βασική αρχή του GDPR αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 25.5.2018.

 

Πως επηρεάζει τη σχέση μας;

Η Εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.10, (Α.Φ.Μ. 094059789, αρ.ΓΕΜΗ 000304401000. τηλ. 2109006900, info@dynamis.gr), συλλέγει προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα πελατών μας, τρίτων δικαιούχων ασφαλιστικής αποζημίωσης, προμηθευτών και συνεργατών μας.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας μας έχουμε  θεσπίσει κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς θεωρούμε  μείζονος σημασίας την προστασία των δεδομένων σας.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Η Εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679,  τον κ. Μιχάλη Μιχαλακούκο (2109006974, dpo@dynamis.gr).

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, κ. Μιχάλης Μιχαλακούκος,  είναι Πιστοποιημένος ως DPO EXECUTIVE από την Εταιρεία TUV AUSTRIA.

 

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

Η εταιρεία μας συλλέγει κατά κύριο λόγο τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α) Δεδομένα Ταυτοποίησης, π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

β) Δεδομένα Επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

γ) Δεδομένα Πληρωμής, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικέ/πιστωτικές  και λοιπές κάρτες

δ) Δεδομένα Ασφάλισης, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για την σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ( π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history)

ε) Δεδομένα Διακανονισμού, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετικά με αυτήν

 

Πηγή συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τις εξής πηγές:

α) από την αίτηση ασφάλισης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν από το λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένο στην Εταιρεία στο μέλλον προφορικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

β) από συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρεία, μέρη, όπως πραγματογνώμονες, δικηγόροι, ερευνητές, κ.λπ.

γ) από κάθε ηλεκτρονική σας επικοινωνία με την Εταιρεία μας είτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής σας ή κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας,

δ) από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες

ε) από συνεργαζόμενες εταιρείες, π.χ. εταιρείες οδικής βοήθειας/φροντίδας ατυχήματος, εταιρείες νομικής προστασίας

 

Σκοπός συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπόυς:

α) την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,

β) τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος),

γ) τη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και η αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης,

δ) την έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένου.

 

Χρόνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι ένα (1) μήνα σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός αν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του λήπτης της ασφάλισης /ασφαλισμένου μπορεί να διαβιβαστούν:

α) σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος ή κατόπιν συμβατικής υποχρέωσης

β) σε δημόσιες/ δικαστικές αρχές

γ) στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

δ) σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρόχους υπηρεσιών υγείας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες

 

Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτη χώρα

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών μου δεδομένων στις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Η Εταιρεία λόγω της συνεργασίας της με αντασφαλιστικές εταιρείες τρίτης χώρας ενδέχεται, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 44 επ. του Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένου εκτός Ελλάδος ή και εκτός Ε.Ε.

 

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία μας διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και την λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Ειδικότερα:

α) Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν (π.χ. χρήση αλγορίθμου,) επιτρέπουν στην Εταιρεία την εκτίμηση του υπό ανάληψη κινδύνου προκειμένου να καθορίσει i) εάν η αίτηση ασφάλισης γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται, ii) σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο πρόγραμμα.

β) Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία βασίζονται σε μαθηματικές/στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση την συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του. (π.χ. ιστορικό ζημιών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, κατάταξη σε κατάλληλη κλίμακα επικινδυνότητας).

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του υποκειμένου ή σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους του ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της ακολουθητέας διαδικασίας, το υποκείμενο έχει δικαίωμα να εναντιωθεί, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή στοιχείου αυτού από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας (κα Ροδή Σεβαστού, e-mail e.sevastou@dynamis.gr, τηλ. 2109006941). Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Εταιρεία για την παροχή διευκρινήσεων/επεξηγήσεων ή και για την διατύπωση της άποψής σας επί του αποτελέσματος.

Περαιτέρω η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. 

 

Δικαιώματα υποκειμένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία

Δήλωση ενημέρωσης & συγκατάθεσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή