Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.dynamis.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»), πριν την χρησιμοποιήσετε.
Οι Όροι Χρήσης ιστοσελίδας (εφεξής «οι όροι χρήσης») διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας και η χρήση της ιστοσελίδας και οφείλετε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να μην προβείτε σε περαιτέρω χρήση της.

 

Ευθύνη Χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση.
Σε περίπτωση που η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να αποζημιώσει για αυτό το λόγο τη ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ.
Η χρήση της ιστοσελίδας www.dynamis.gr γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης αλλά και με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία . Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή μη σχετικά με την ορθότητα, αρτιότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας.
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλει ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.dynamis.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

 

Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες

Είναι δυνατόν στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας να οδηγηθούν μέσω ειδικών συνδέσμων σε άλλους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ αλλά από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των άλλων διαδικτυακών τόπων θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος φέρει και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών του.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ ενστερνίζεται ή αποδέχεται τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων. Επίσης η παραπομπή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ εγγυάται την ποιότητα και τις ιδιότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/ χρηστών.

 

«Cookies»

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, τα οποία όμως δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους όπως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αλλά και για λόγους στατιστικούς και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και σελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του είναι πιθανό να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες και πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.

 

Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματος του από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ έχει λάβει στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μην επιτρεπόμενων ενεργειών. Δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από τις παραπάνω αιτίες.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι οι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που ενδεικτικά περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, κείμενα, γραφικά εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, παρεχόμενες υπηρεσίες video, ήχους κ.λπ. (εφεξής «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ και προστατεύεται από το ισχύον Ελληνικό, Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης τους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας www.dynamis.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, το Ν.4624/2019 και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο επισκέπτης/χρήστης με την χρήση της ιστοσελίδας παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά και να τα επεξεργάζεται. Τα παραπάνω στοιχεία διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

 

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες/χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Λοιποί Όροι

Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό, το Κοινοτικό και το Διεθνές Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει από την παρούσα σύμβαση χρήσης αλλά και για την ερμηνεία των παρόντων όρων ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή