Δικαιώματα υποκειμένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία 

Η εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.10, (Α.Φ.Μ. 094059789, αρ.ΓΕΜΗ 000304401000. τηλ. 2109006900, info@dynamis.gr,) συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της σύναψης και εκτέλεσης της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης.

 Η εταιρεία έχει διορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679,  τον κ. Μιχάλη Μιχαλακούκο (2109006974, dpo@dynamis.gr).

Κάθε αίτημα των υποκειμένων μπορεί, αφού συμπληρωθεί να αποσταλεί μαζί με τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα:

 

- Αίτηση δικαιώματος διαγραφής

- Αίτηση δικαιώματος διόρθωσης

- Αίτηση δικαιώματος εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία

- Αίτηση δικαιώματος εναντίωσης 

- Αίτηση δικαιώματος περιορισμού 

- Αίτηση δικαιώματος πρόσβασης 

Αίτηση δικαιώματος φορητότητας

 

α) με e-mail στο gdpr@dynamis.gr

ή

β) Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.», Αμαρούσιο Αττικής, Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.10, Τ.Κ. 151 24 

Η εταιρεία μας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

Οι απαντήσεις μας σε όλα σας τα αιτήματα δίδονται ατελώς. Σε περίπτωση που ζητηθεί πλέον του ενός (1) αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, ενδέχεται να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Πριν την επιβολή η εταιρεία μας θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό του τέλους.

Το υπόκειμενο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία μας δικαιούται να ασκεί κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα:

- Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την Εταιρία δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης.

- Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν το λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένο ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.

- Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

- Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.

- Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

- Δικαιούται να εναντιωθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης κα της κατάρτισης προφιλ.

Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή