Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική είναι δίπλα σε εσάς και στην οικογένειά σας σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής ή σοβαρών ατυχημάτων για να σας στηρίξει έμπρακτα και με ευαισθησία. Το πρόγραμμα ασφάλισης Personal Dynamis σας παρέχει καλύψεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειάς σας.

Προσφερόμενες Καλύψεις

A. Θάνατος από Ατύχημα
Β. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α)/Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.)

Προαιρετικές Καλύψεις

Γ. Προσωρινή Ολική Ανικανότητα
Δ. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα

Διευκρινήσεις

Θάνατος: Παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη Β. (Μ.Ο.Α./Μ.Μ.Α.) και μέχρι €50.000. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ετήσιου εισοδήματος του ασφαλισμένου.

Ημερήσια Αποζημίωση: Παρέχεται σε άτομα άνω των 18 ετών και μέχρι 65 ετών, εντός και εκτός Νοσοκομείου με ανώτατο όριο τις 52 εβδομάδες από την ημέρα του ατυχήματος και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να επανέλθουν στην εργασία τους. Το όριο κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ημερομισθίου του ασφαλισμένου.

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα: Καλύπτονται με πρωτότυπες αποδείξεις τα έξοδα που προκύπτουν λόγω ατυχήματος εντός και εκτός νοσοκομείου, κατά περίπτωση ατυχήματος και μέχρι €.1.200.

Παρατηρήσεις:

  • Οι οδηγοί οχημάτων τιμολογούνται στην ανώτερη κλίμακα.
  • Ασφαλίζονται άτομα ηλικίας από 12 μέχρι 65 ετών.
  • Για τους ήδη ασφαλισμένους η κάλυψη παρέχεται μέχρι την ηλικία των 70 ετών.
  • Ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα €40,00.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή